VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre;
• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı
74/A maddesi eklendi.
• Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin asgari ücretin aylık brüt
tutarının %15’ini aşmamak üzere ücret istisnası getirildi.
• Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı
sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi
tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret
tanımına girdiği belirtildi.
• Asgari geçim indirimi uygulamasında artan oranlı gelir vergisi
tarifesi dolayısıyla meydana gelen azalmanın önlenmesine ilişkin
kalıcı düzenleme yapıldı.
• Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin
geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal
bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce
değerlemesinin yapılabilmesine olanak sağlandı.
• 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler
hariç olmak üzere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat
öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı.
• Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyeti
1/1/2019 tarihinden itibaren kaldırıldı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ TÜRMOB MEVZUAT SİRKÜLERİ okumak için tıklayınız

-VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Powered by WPeMatico