7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la muhtelif
düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır.

✓ 15 Mart 2018 tarihinden itibaren kuruluş aşamasında fiziki
ortamda tutulacak defterler, anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin sadece şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili
müdürlüğünce tasdik edilecektir.

✓ Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir,
bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492
sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna edilmiştir.

✓ Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen ve “Altyapı kazı izni harcı
“başlığını taşıyan Mükerrer 79 uncu maddede belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı
işlemleri için belediyelerce verilecek altyapı kazı izninin, altyapı kazı
izni harcına tabi olacağı belirtilmiştir.

✓ Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce
onaylanması uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin
ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda
imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının
ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu
tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı
kaldırılmıştır

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK TÜRMOB

Powered by WPeMatico