Yatırım teşvikte son gelişmeler

Vergi mevzuatının sık değiştiğini bilmeyen yok. Mesleği bu alanda olanlar bile değişikliklere yetişmekte zorlanıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, son yıllarda teşvik mevzuatı da vergi kadar olmasa da çok hızlı değişiyor. Ben de yerimi arka arkaya özellikle yatırım teşvikleriyle ilgili yeni düzenlemelere, yeni gelişmelere ayırıyorum. Son aylara dönüp baktığımda, hem teşvik mevzuatında hem de uygulamasında önemli değişiklikler olmuş. Teşvik demek, fırsat demek. Vergi gibi değil. Vergi mevzuatını iyi izlemezsek birileri gelir söyler, ödenmeyen vergiyi ister ve alır, biz de öğrenmiş oluruz. Ama teşvik böyle değil. Mevzuatı ve gelişmeleri iyi izlemezsek, kimse zorla teşvik vermez, fırsat kaçar. Bu nedenle ben de fırsatlar kaçmasın diye, zaman zaman teşvik mevzuatı değişikliklerini bir kere de bu köşeden duyurmaya çalışıyorum.
İşte son zamanlarda teşvik mevzuatı ve uygulama değişikliklerinin bir kısmı.

Yatırımlar için yurt dışından getirilen dövizlerin kur farkları vergi dışı

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Kanun’la, teşvik belgeli yeni yatırımlar için yurt dışından getirilerek yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konulacak yabancı paraların kur farklarının vergilenmemesi sağlandı.

Makine ve teçhizat alımına iki teşvik

Mart ve Nisan aylarında yasalaşan 7103 ve 7104 sayılı kanunlarla; imalat sanayiinde ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizat için amortisman süresi yarıya indirildi, ayrıca bu makine ve teçhizatın teslimi katma değer vergisinden istisna tutuldu.

Proje bazlı süper teşviklere bedelsiz arsa tahsisi

23 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği’yle, proje bazında desteklenen yatırımlar için, arsa ve arazi teşvikine ilişkin esaslar belirlendi.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre, kapsamdaki yatırımlar için kırk dokuz yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Talep edilmesi durumunda, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulması halinde de, tapuda taşınmazın yatırımcıya bedelsiz devredilmesi mümkün.

Teşvik belgesi işlemleri elektronik ortamda

10 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile teşvik belgesi başvuru, alma ve kapama işlem ve prosedürleriyle ilgili değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme 2 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonraki başvurular ve bu başvurular sonucu alınan belgelere ilişkin iş ve işlemler elektronik ortamda ve yeni kurallar çerçevesinde yapılacak.

Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda asgari makine ve teçhizat tutarı değişti
22.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11930 sayılı Kararnameyle, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait asgari makine ve teçhizat tutarı yeniden belirlendi. Söz konusu tutar daha önce bütün bölgeler için 200 bin lira iken, yapılan değişiklikle tutar bölgeler itibariyle farklılaştırıldı. Yeni tutar 1, 2, 3 ve 4. bölge için asgari 500 bin lira, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin lira. Bu tutarlar her bir finansal kiralama şirketi için aranıyor.

Bazı yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alındı

2018/11930 sayılı Kararnameyle, bazı yatırım konuları öncelikli yatırım konuları kapsamına alındı. Bunlar arasında, belli koşullara sahip; hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları, yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları, entegre hayvancılık yatırımları, atık geri kazanım yatırımları ve bertaraf tesisi yatırımları, sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımları, orta-yüksek teknolojili yatırım konuları listesinde yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar sayılabilir. Bu yatırımlar 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlandığı için önemli.

Stratejik yatırımlarda ek yatırım süresi verildi

2018/11930 sayılı Kararnameyle, sabit yatırım tutarı 10 milyar TL ve üzerinde olan stratejik yatırımların, süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle verilen ek sürede de tamamlanamaması durumunda, talep edilmesi halinde, ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği hükme bağlandı.

Proje bazlı olarak desteklenen yatırımlarda personel desteği yatırım döneminde de sağlandı
23.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 2018/11714 sayılı Kararnameyle, nitelikli personel desteğinin yatırım döneminde de sağlanması öngörüldü.

Değişiklik, 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi

Recep BIYIK
VERGİ PORTALI

Powered by WPeMatico