15.03.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket Ve Kooperatiflerin Defterleri Ticaret Siciline Tasdik Ettirilecektir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7099 Sayılı Kanun 10/03/2018 gün ve 30356 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun ile yapılan düzenlemelerdeki mesleğimizi ilgilendiren konular aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 2– 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”

MADDE 22– 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı fıkranın mevcut yedinci cümlesine “noter” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir. “Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.”

Yukarıdaki maddeler ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.” kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmektedir.

Bu zorunluluk 15/03/2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatifler Kuruluşlarından sonraki yıllarda defterlerinin açılış , devam (ara tasdik) ve kapanış tasdiklerini eskiden olduğu gibi NOTER’lere yaptıracaklardır.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun da yapılan düzenlemelerde mesleki faaliyetimizi ilgilendiren diğer düzenlemeler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

> Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak.
> Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu’ndaki harçlardan muaf olacak.
> Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK’ye de bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.
> SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak.
> Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek.
> Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirildi.
> Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecek.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel Akdemir.
Başkan

KAYNAK İSTANBUL SMMMO

Powered by WPeMatico