YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ HAKKINDA YENİ DÜZENLEME

Yeni Nesil Yazar Kasaya kim ne zaman geçecek?

Konuya ilişkin 483 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
30 Eylül 2017 Tarih ve 30196 sayılı Resmi gazetede yayımlandı

İşte yeni tebliğ ve getirdikleri; 

Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanuna (3100 sayılı Kanun) göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların
(ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı,
kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir
geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma
mecburiyeti getirilmiştir.

(2) Mezkûr Genel Tebliğler uyarınca getirilen kademeli geçiş takvimine göre;

a) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan
mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme
kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,

b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler YN ÖKC’lerden EFT-POS özelliği
olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi
iş hasılatı:
– 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,
– 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden
itibaren,
– 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden
itibaren,
– 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
ç) Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 Seri
No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar
Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma
mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok
sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre
olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu
cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu
sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına
bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017
tarihinden itibaren,

e) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden
itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,
eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti
getirilmiştir.

(3) YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen söz konusu mükelleflerden, aynı veya
şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya fatura vb. belgeleri
düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe yazılımları ve
değişik çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile
diğer çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin mevcut eski nesil
ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının
belirlenmesi, bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli
koşulları sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu
mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü, mükelleflerce
kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait
EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri ile ÖKC’lerin kullanım ve
uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 483, TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MuhasebeD.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Powered by WPeMatico