Gelir İdaresi Başkanlığının işe başlama, işi bırakma ve diğer yoklama süreleri ile ilgili 2018/3 iç genelgesiyle yoklamalara ilişkin değişiklikler yapıldı.

İşe Başlama Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre Gerçek kişilerin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinden işe başlama ile ilgili bilgileri elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde bildirimde yer alan vergi türü bilgilerinin sisteme girişi yapılarak mükellefiyet durumuna göre vergi türleri itibarıyla, mükellefiyet tesisi işlemi yoklama sonucu beklenilmeksizin aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir.
Yoklama Sonucu Beklenilmeksizin  KDV Mükellefiyeti TesisiTicaret Sicil Müdürlüklerinden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda alınan tüzel kişiliklere ilişkin bilgiler doğrultusunda, mükellefiyet tesis işlemini gerçekleştiren vergi dairesince mükellef kurum adına mükellef kurum adına yoklama sonucu beklenilmeksizin kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi türleri itibariyle mükellefiyet kayıt işlemi yapıldığı anda KDV ve diğer vergi türü için gerekli mükellefiyet açılışları yapılabilecektir

Öte yandan, mükellefiyet tesisi işlemi gerçekleştirilen şirketlerin işe başlama yoklamaları, mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibariyle talep edilecek ve en geç 15 gün içinde sonuçlandırılarak, yoklamaya yetkili personel tarafından düzenlenen e-yoklama fişleri şef tarafından kontrol edilmesi aşamasında KDV ve diğer vergi türünden mükellefiyet açılmaması gereken bir durum tespit edilmesi halinde KDV ve diğer vergi türü mükellefiyeti açılış tarihi itibariyle terkin edilecektir.

Yoklama Zamanı Bilgilendirme Sistemi Vasıtasıyla Gsm  Numarasına GönderilecekMesaj Metni

Bildiriminize ilişkin yoklama işlemi ../../…. günü öğleden önce/sonra yapılacaktır. Yoklama sırasında yetkili kişilerin adreste bulunması rica olunur. Yapılacak yoklamaya ilişkin detaylı açıklamalar vermiş olduğunuz e-posta adresinize gönderilmiştir.

Elektronik Posta Vasıtasıyla Gönderilecek Mesaj MetniBildiriminiz üzerine yapılacak yoklama işlemlerinin …/…/… günü öğleden önce/ öğleden sonra gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yoklamanın süratle tamamlanması bakımından yoklama işlemleri sırasında yetkili kişilerin ilgili adreste bulunması önem arz etmektedir.

Yoklama işlemleri sırasında bulunacak yetkili kişiler, nezdinde düzenlenen elektronik yoklama fişini elektronik imza aracı kullanarak veya elektronik yoklama imza formunu ıslak imza ile imzalayabilir.

Yoklama Zamanı Bilgilendirme Sistemi Hangi Yoklamaları Kapsayacak

 • Gerçek kişi işe başlama bildirimi
 • Adres değişikliği/ Nakil bildirimi
 • İlave iş yeri/ Şube açılış bildirimi
 • Ticaret sicil müdürlüğü Tüzel Kişi işe başlama bildirimi
İşi Bırakma Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda SüreVergi daireleri işlem yönergeleri gereğince gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işi bırakma bildiriminde bulunması halinde yapılacak terk yoklamaları bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Diğer Yoklamalarda SüreVergi daireleri işlem yönergelerine istinaden 15 gün içinde sonuçlandırılması gereken diğer yoklamalar bu Genelgenin yayımı tarihi itibarıyla en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır. Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen yoklamaların kendi mevzuatlarında belirtilen sürelerde eskiden olduğu gibi yapılmasına devam edilecektir. Ayrıca, vergi daireleri tarafından gerek duyulması halinde her zaman yoklama işleminin yapılabileceği tabiidir.
Tebliğde Yeni Hükümler7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tebliğde yapılan değişiklikler şu şekildedir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 101’inci maddesinde yapılan değişiklikle;İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.”

 1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

 1. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.
 2. Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.
213 sayılı Kanunu’nun “Tebliğ Evrakının Teslimi” 102’nci maddesinde yapılan değişiklikle;

 • Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.
 • Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.
 • Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.
 • adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.
 • Muhatabın tebellüğden imtina etmesi halinde tebliğ edilecek evrakın önüne bırakılmak suretiyle tebliğinden vazgeçilmiştir.
 • Tebellüğden imtina veya adresinde bulunmama (geçici ayrılmalar dahil) hallerinde yeni bir usul olarak kapıya yapıştırma usulü getirilmiştir. (Yürürlülük tarihi 01/01/2018)
213 sayılı Kanunu’nun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” 103’nci maddesinde yapılan değişiklikle;Muhatabın bilinen (iş yeri ve ikametgah) adresi hiç bulunmuyorsa veya iş yeri adresinde tebliğ yapılmayan durumlarda muhatabın adres kayıt sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin de bulunmaması hallerinde tebliğin ilan yoluyla yapılacağı düzenlenmiştir. (Yürürlülük tarihi 01/01/2018)

Home

Powered by WPeMatico