KOOPERATİFLER KASA DEFTERİ TASDİK ETTİRECEK Mİ ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatifler için muhasebe yönetmeliği 28.04.2018 Tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Zaten  1163 sayılı kooperatifler kanununda 15.02.2018 tarihinde yapılan değişiklikle kooperatiflerin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacağı yazılmıştır.

Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre nasıl defter tutulacağı ile ilgili olarak ticari defterlere ilişkin tebliğe bakılacaktır. Tebliğe göre kasa defteri şeklinde tarif edilen bir defter olmaması nedeni ile bundan sonra kooperatiflerin kasa defteri tasdik ettirmesine gerek bulunmamaktadır.

info@ozmconsultancy.com

pexels-photo-1024403.jpeg

KOOPERATİFLER, KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİF MERKEZ BİRLİKLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/1973 tarihli ve 14726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklik

D) Muhasebe usulü ve defterler: Madde 89 – (Değişik: 15/2/2018-7099/9 md.) Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

[contact-form]

The post Kooperatifler bundan sonra Kasa Defteri Tasdik ettirmek zorunda değil- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico